Menu
SPÄŤ


Objednávka štvorkolky/skútra

Objednávka je nezáväzná. Budeme Vás kontaktovať, aby sme spoločne doriešili detaily objednávky, výbavu, termíny a spôsob doručenia.

VÝROBCA
NÁZOV PRODUKTU
CENA
POZNÁMKA PRE PREDAJCU
ADAMOTO FAST 50 ORANGE + kufor a prilba Zadarmo


Meno
E-mail
Telefón
Adresa dodania
Firma
IČO
DIČ/IČ DPH:
Fakturačná adresa


KONTROLNÁ OTÁZKA
7 - tri =I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúcim je spoločnosť AtvPerformanceRacing, s.r.o., Obrancov mieru 1044/24, 028 01 Trstená, IČO: 45 411 573, DIČ: 2022993610, IČ DPH: SK2022993610. Kontakt: 0948632033, e-mail: info@atvperformanceracing.sk, zodpovedná osoba Ing.Petronela Gočálová. SPOLOČNOSŤ ATVPERFORMANCERACING, S.R.O. JE ZAPÍSANÁ DO OBCHODNÉHO REGISTRA OKRESNÉHO SÚDU ŽILINA, ODDIEL: SRO, VLOŽKA ČÍSLO: 63990/B. Sme platcovia DPH. Bankové spojenie: IBAN: SK4302000000002729156156, SWIFT (BIC): SUBASKBX, Naša banka: Vúb banka. Pracovná doba: Príjem objednávok cez webstránku nonstop, Pondelok až Piatok od 8.00 do 18.00 hod.. Informácia o orgáne dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1c

Kupujúcim je každý návštevník webu, ktorý súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a objedná si tovar alebo služby prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

II. Objednávka

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, ktorá vzniká samotným dodaním tovaru kupujúcemu. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Vyplnením objednávkového formulára v rámci internetovej stránky dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje budú v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípade že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného produktu v prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet.

III. Platobné podmienky

Platba je možná iba v EUR. Pre špecifickosť produktov je potrebné uhraditť vopred zálohu vo výške 35% ceny. Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu v každej zásielke s objednaným tovarom, ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list. Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady. Za tovar a služby je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

  • platba na dobierku (doplatok po odčítaní zloženej zálohy platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)
  • platba prevodom na náš účet (tovar bude expedovaný až po pripísaní peňažných prostriedkov na náš účet)

IV. Dodacie podmienky

Predávajúci je viazaný objednávkou v lehote 30 dní od jej vytvorenia. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaný návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu. Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu v každej zásielke s objednaným tovarom. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej spoločnosti.

V. Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

Kupujúci vykoná platbu za tovar pri prevzatí tovaru GEIS službou na dobierku alebo platbou vopred na bankový účet IBAN: SK4302000000002729156156. Pri platbe vopred na účet sa môže doba dodania predĺžiť na 3-4 pracovné dni.

CENA DOPRAVY:

  • kuriér Geis (dobierka) 3,90 eur
  • kuriér Geis (vopred na účet) 2,90 eur

VI. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámenío odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenie od zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením "*" – hviezdičkou. zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

Prevádzkovateľ internetovej stránky vráti zaplatené plnenie za tovar / službu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z., avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Ak nebudete s objednaným tovarom spokojný, môžete ho bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní od prebratia zásielky. Peniaze budú vrátené na Vami požadovaný bankový účet prevodom do 14 dní od doručenia vráteného tovaru. Vrátený tovar musí byť odoslaný doporučene na adresu predajcu, v pôvodnom obale, kompletný a bez známok použitia. V prípade, ak kupujúci vráti tovar poškodený, neúplný, alebo čiastočne spotrebovaný, má predávajúci právo si takto vzniknutú škodu stiahnuť zo sumy, ktorú vráti za objednaný tovar na účet kupujúceho.

VII. Storno objednávky

Stornovať objednaný tovar má kupujúci právo do záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim bez storno poplatku. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že tovar nebol ešte expedovaný.

VIII. Práva a povinnosti zmluvných strán

Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

Kupujúci je povinný:

  • prevziať objednaný tovar,
  • zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu, prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.Predávajúci je povinný:

  • dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene, spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

IX. Ochrana osobných údajov

ING. PETRONELA GOČALOVÁ, ZODPOVEDNÁ OSOBA INTERNETOVEJ STRÁNKY WWW.ATVPERFORMANCERACING.SK PREHLASUJE, ŽE VŠETKY OSOBNÉ ÚDAJE SÚ POVAŽOVANÉ ZA PRÍSNE DÔVERNÉ A JE S NIMI NAKLADANÉ V SÚLADE SO ZÁKONOM Č. 122/2013 Z.Z.. Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.kamenne-kvetinace.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ"). Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súladeso zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybaveniaobjednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkoobjednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

X. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícii na internetovej stránke.

Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tovar zasielame len na území Slovenskej republiky.

XI. Alternatívne riešenie sporov

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho (e-mailom na info@atvperformanceracing.sk) so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online nahttp://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH.
Obchodné podmienky sú platné od 1.2.2018 do odvolania.

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.